หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0404.2/ว 2056 ลว. 19 ก.ย. 61 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามโครงกาารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กรุณาส่งแบบตอบรับไปยังกองแผนงาน(พจ./ส่วนกลาง)หรือ ศูนย์ศึกษาฯ(พอ.)ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด)

19 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด