โครงสร้าง/บุคลากร

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
นายสุทธิพร สมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผล
นายพัลลภ ตันจริยภรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
นางยุพดี หาญอักษรณรงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(Visited 16 times, 1 visits today)