ประชุมพิจารณาร่างแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 18 ก.ย. 61  นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สำนัก ศูนย์ กอง รวม 50 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)