การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเยาวชน OTOP ในกลุ่มประเทศอาเซียน

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเยาวชน OTOP ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของประเทศไทยในการส่งเสริมให้เยาวชน   มีส่วนร่วมในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการเยาวชน OTOP แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศอาเซียน การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศููนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าประชุมจากประเทศกัมพูชา ลาว เวียตนาม และประเทศไทย ประเทศละ ๓ คน  โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน พช. กล่าวรายงาน โอกาสนี้นายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “OTOP In Thailand” ด้วย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)