กองแผนงานนำเสนอ KM ในงานตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)

กรมการพัฒนาชุมชนจัดงานตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  น.ส.ขวัญดาว ลือเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผล  เข้าร่วมนำเสนอองค์ความรู้ (ระดับหน่วยงาน: ประเภทส่วนกลาง) ชุดความรู้ “การจัดทำและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน”   ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3  กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 น.ส.นิภา เซ็มมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ เข้าร่วมนำเสนอองค์ความรู้ (ระดับบุคคล) ชุดความรู้ “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ”  ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

   

   

   

(Visited 1 times, 1 visits today)