ติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 6) ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานประเมินผล และคณะ ร่วมติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศ และอนุรักษ์  ณ  ฟร์มเห็ดป้านา ม.6  ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)