ติดตามการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคณะที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) ณ ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานประเมินผล และคณะ ร่วมติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน ณ พื้นที่ ต.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

(Visited 1 times, 1 visits today)