การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรม BPM รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2561  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรม Budget and Project Management : BPM   รุ่นที่ 2  ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต   กรุงเทพฯ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)