การประชุมพัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 “กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์”

 

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 กองแผนงานโดยกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 “กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน PMQA หมวด 2  ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และห้องประชุม 3001 ชั้น 3  ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากสำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง กลุ่ม โดยมี ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ และ ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ เป็นวิทยากร

(Visited 1 times, 1 visits today)