โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนชนบทระยะที่ 2 “Project on Community Entrepreneurial Capacity and Rural Enterprise Development (Phase 2)

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ  โตดิลกเวช์) มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและศึกษาดูงานในประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมได้มีส่วนร่วมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนชนบท ระยะที่2 “Project on Community Entrepreneurial Capacity and Rural Enterprise Development (Phase 2)” in Bhutan  โดย นางปาริชาต  บุญญาวิวัฒน์ ผอ.กองแผนงาน กล่าวรายงาน  มีกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ประเทศภูฏาน จำนวน 18 คน และเจ้าหน้าที่ JICA สำนักงานประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน  ณ โรงแรมเบสท์เวสต์เทิร์นพลัส แวนดาแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

     

     

(Visited 1 times, 1 visits today)