ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวาระที่ 2

วันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจาณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรม ผอ.สำนัก กอง และผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ร่วมประชุม ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น3 กรมฯ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)