ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางปาริชาต  บุญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุม 3001 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)