รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 >>ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 >>สรุป ปี 2555

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 >>สรุป ปี 2556

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 >>สรุป ปี 2557

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 >>สรุป ปี 2558

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >> สรุป ปี 2559

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 >>  ต.ค.59  พ.ย.59 ธ.ค. 59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)