ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประเมินผลกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประเมินผลกร […]

ประชุมพิจารณาร่างแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 18 ก.ย. 61  นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒ […]

กองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประมวลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 18 ก.ย. 61  นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒ […]

ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วันที่ 4 – 20 กรกฎาคม 2561  กลุ่มงานประเมินผล กอง […]

ติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคร […]

ติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 6) ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์ […]