ฝ่ายอำนวยการ

นางยุพดี หาญอักษรณรงค์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางชุติมณฑน์ วงษ์คำหาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณภัสชนก เพิ่มรุ่งเรือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุดารัตน์ ฤกษ์สุขกาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกรวรรณ พันสอาด

เจ้าพนักงานธุรการปฏบัติงาน

นางสาวสุธิดา มิตรแสง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสายชล สิงห์ซอม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุธาพร โลหะการก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางกานต์รวี อินทร์แก้ว

พนักงานทำความสะอาด

(Visited 5 times, 1 visits today)