กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

นายพัลลภ ตันจริยภรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

นางณิชา เปรมจันทร์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นายประพันธ์ จันแดง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจันทิมา โจนส์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสุกัญญา รสานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุธาสินี ฟูแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(Visited 4 times, 1 visits today)