กลุ่มงานประเมินผล

นายสรฤทธ จันสุข

หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผล

นางสาวกนกนิจ พนาวาส

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวสิริอร นิยมเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวดวงนภา เพชรแท้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(Visited 4 times, 1 visits today)