กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวเตือนใจ บุญทิม

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวภัทรลภา สุริโย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกฤษฎา สาคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(Visited 10 times, 1 visits today)