กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นายสรฤทธ จันสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเตือนใจ บุญทิม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกฤษฎา สาคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอำเภอ มาพวง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นายพชร พลายพิชิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(Visited 10 times, 1 visits today)