ภาพ
กิจกรรม

ดาวน์
โหลด

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พฤษภาคม 21, 2561

14.35 น.

รายงานการประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ (ระยะต้นแผน)

เมษายน 25, 2561

13.40 น.

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560

เมษายน 25, 2561

13.34 น.

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

เมษายน 25, 2561

10.53 น.

รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมษายน 25, 2561

10.51 น.

การเตรียมความพร้อมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เมษายน 24, 2561

11.35 น.

การจัดทำงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ( 9 มีนาคม 2561)

มีนาคม 9, 2561

13.44 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปี

มีนาคม 2, 2561

13.59 น.

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พฤษภาคม 21, 2561

14.35 น.

การเตรียมความพร้อมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เมษายน 24, 2561

11.35 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปี

มีนาคม 2, 2561

13.59 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มกราคม 31, 2561

11.00 น.

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ธันวาคม 21, 2560

11.23 น.

หนังสือที่ มท 0404.2/ว 1035 ลว.6 ก.ค. 60 เรื่องมหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017)

กรกฎาคม 17, 2560

03.33 น.

ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

มิถุนายน 23, 2560

08.56 น.

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) เปิดรับข้อเสนอความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทย โดยสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ สาขาความร่วมมือ Community Development หัวข้อความร่วมมือ Marketing, Tourism promotion, และ Packaging สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอที่ประสงค์จะขออาสาสมัคร ให้จัดทำคำขอตามแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (Form – JOCV)” ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๔๐๔.๖/ ว๑๑๑๔ เรื่อง การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

มิถุนายน 8, 2560

07.39 น.